Blas Festival Streams on FèisTV

Thèid Blas 2021 air adhart eadar 19 agus 27 Samhain le prògram farsaing de chuirmean is cèilidhean ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd agus bidh sinn a' tabhann shruthaidhean beò air FèisTV.


Blas 2021 will take place between 19 and 27 November with a packed programme of live cèilidhs and concerts across the Highlands and we are live-streaming a series of events through FèisTV.

Carousel
19th Nov 7:30pm GMT

Eabhal and Deirdre Graham

Watch
20th Nov 7:30pm GMT

Buaidh nam Ban featuring Kim Carnie + Brìghde Chaimbeul

Watch
21st Nov 8:00pm GMT

Isobel Ann Martin and John Pordy Martin

Watch
22nd Nov 7:30pm GMT

Dàimh

Watch
24th Nov 7:45pm GMT

Tim Edey & Ross Ainslie and Iain MacFarlane & Ingrid Henderson

Watch
25th Nov 7:30pm GMT

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich and Emma Macleod

Watch
26th Nov 7:30pm GMT

Iain Fraser - Gneiss

Watch
27th Nov 7:30pm GMT

Gruth is Uachdar and Karen Matheson

Watch