‘S e prìomh Fhèis na h-Alba a th’ anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a bhios a’ comharrachadh cànan, ceòl agus cultar na Gàidhlig. Bidh cànan, cultar agus spiorad nan Gàidheal ga thaisbeanadh, a’ toirt luach a’ chànain anns an linn a th’ ann gu aire an t-sluaigh.

Bidh seachdain loma-làn de phrògramman a’ tighinn thugaibh beò à Eden Court.


The Royal National Mòd (Am Mòd Nàiseanta Rìoghail) is Scotland’s premier celebration of the Gaelic language, music, and culture. The Mòd celebrates the unique language, culture, and spirit of the Gaels, promoting its relevance and value in modern Scotland.

We have a packed programme of events live streamed to your home from Eden Court.


Carousel
8th Oct 7:30pm BST

Cuirm Fosglaidh a' Mhòid / Opening Mòd Concert

Watch
9th Oct 7:30pm BST

Ar Cànan 'S Ar Ceòl / Our Language Our Music

Watch
12th Oct 7:30pm BST

An Ear / East

Watch
13th Oct 7:28pm BST

Bonn Òr a' Chomuinn / Gold Medal

Watch
13th Oct 9:00pm BST

A' Chlàrsach aig a' Mhòd / The Clàrsach at the Mòd

Watch
14th Oct 1:58pm BST

Cuirm nan Còisir Diardaoin / Choir Event Thursday

Watch
14th Oct 7:28pm BST

An t-Seann Nòs / The Traditional Gold Medal

Watch
15th Oct 1:58pm BST

Cuirm nan Còisir Dihaoine / Choir Event Friday

Watch
15th Oct 7:28pm BST

Cuirm Crìochnachaidh a’ Mhòid / Mòd Grand Finale

Watch

Artists

James Duncan Mackenzie

James Duncan Mackenzie

Lauren MacColl

Lauren MacColl

Anna Massie

Anna Massie

Rachel Newton

Rachel Newton

Sian

Sian

New Tradition

New Tradition

Innes White

Innes White

Staran

Staran

Glenfinnan Cèilidh Band

Glenfinnan Cèilidh Band

Margaret Stewart

Margaret Stewart

Duncan Chisholm

Duncan Chisholm

Mairearad Green

Mairearad Green